๏ปฟ หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝรก For You ๏ฟฝ๏ฟฝ็บบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝวกับ๏ฟฝ๏ฟฝาค๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝวกับ EX-MBA-KU ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิต๏ฟฝ๏ฟฝาด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ็บบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
                                                                                             
  เกี่ยวกับสมาคม
ประวัติสมาคม
ข้อบังคับสมาคม
ผู้บริหารสมาคม (ชุดปัจจุบัน)
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ผู้บริหารชุดที่ 7
ผู้บริหารชุดที่ 6
ผู้บริหารชุดที่ 5
ผู้บริหารชุดที่ 4
ผู้บริหารชุดที่ 3
ผู้บริหารชุดที่ 2
ผู้บริหารชุดที่ 1 (ชุดก่อตั้ง)
  Search by
 
  Link ที่น่าสนใจอื่น ๆ
  Ex-MBA Web Site
Ex-MBA KU
Ex-MBA 6
Ex-MBA 13
Ex-MBA 14
Ex-MBA 15
Ex-MBA 16
Ex-MBA 17
  University
KU
CU
MU
TU
  Library
KU Library
CU Library
MU Library
TU Library
  Search Engine
Google Scholar
Vivisimo
Google
AltaVista
Yahoo
Live Search
  TV
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
ช่อง 11
ITV
UBC
  หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
บ้านเมือง
ผู้จัดการ
คมชัดลึก
มติชน
The Nation
CNN
 
เกี่ยวกับสมาคม >> ข้อบังคับสมาคม EX-MBA    
ชื่อ
ข้อ 1. สมาคมนี้ชื่อว่า " สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ " มีชื่อภาษาอังกฤษว่า " The Executive MBA Association of Kasetsart University" ใช้คำย่อว่า " EX-MBA K.U. Asso. "
เครื่องหมาย
ข้อ 2. เครื่องหมายของสมาคมคือ (ตามแบบที่ปรากฏในสมุดข้อบังคับนี้)
สำนักงาน
ข้อ 3. สมาคมมีสำนักงานอยู่ที่ อาคารหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์
ข้อ 4. สมาคมมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรม ผดุงเกียรติ ช่วยเหลือระหว่างสมาชิกและให้สวัสดิการแก่สมาชิกด้วย
2. เพื่อส่งเสริมเกียรติแห่งสถานศึกษา และสมาชิกผู้ประกอบกิจอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
3. เพื่อส่งเสริมการกุศล การกีฬา และการบันเทิง
4. เพื่อส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่วิทยาการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาเกษตรศาสตร์
5. เพื่อให้การสนับสนุนด้านการศึกษาและค้นคว้าด้านต่างๆ
6. เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างสถาบันต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกัน
ผู้มีสิทธิเป็นสมาชิก
ข้อ 5. สมาชิกมี 4 ประเภท
1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ผู้ที่เคยศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหารในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ผู้ที่ดำรงหรือเคยดำรงตำแหน่งอธิการบดี ศาสตราจารย์ อาจารย์หรืออาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ผู้มีเกียรติคุณหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการบริหารสมาคมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
4. สมาชิกสมทบ ได้แก่ผู้ที่เคยร่วมกิจกรรมและผู้สนใจในกิจกรรมของสมาคม
วิธีการเข้าเป็นสมาชิก
ข้อ 6. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกให้ยื่นใบสมัครตามแบบท้ายข้อบังคับนี้ต่อเลขาธิการสมาคม โดยมีสมาชิกสมาคมรับรองหนึ่งคน การเป็นสมาชิกจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว
ข้อ 7. ค่าบำรุงตลอดชีพ 1,000.00 บาท ค่าบำรุงเมื่อชำระแล้วจะเรียกคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ สมาชิกที่ได้รับการยกเว้นค่าบำรุงตลอดชีพ คือสมาชิกกิตติมศักดิ์
ข้อ 8. สมาชิกมีสิทธิและหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. มีสิทธิร้องขอให้สมาคมช่วยเหลือภายใต้วัตถุประสงค์ของสมาคม
2. เสนอความเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
3. สอบถามกิจการและทรัพย์สินของสมาคม
4. ใช้สถานที่ของสมาคม และเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมตามความสนใจ โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
5. ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของสมาคมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและตามที่คณะกรรมการจะกำหนดขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับนี้
6. ไม่ปฏิบัติตนเสื่อมเสียและกระทำให้เสียชื่อเสียงต่อมวลสมาชิกสมาคมและสถาบัน
ข้อ 9. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิก
1. ตาย
2. ลาออก
3. ประพฤติเสื่อมเสียชื่อเสียงและที่ประชุมคณะกรรมการลงมติให้คัดชื่อออกโดยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของคณะกรรมการที่มาประชุม แต่ในการประชุมวินิจฉัยโทษสมาชิกผู้ใดต้องแจ้งให้สมาชิกผู้นั้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้โอกาสแก้ข้อกล่าวหาได้โดยที่สมาชิกนั้นจะมาชี้แจงด้วยตนเองหรือไม่มาก็ได้
หน้าถัดไป   
Copyright © Ex-MBA-K.U. 2005. All Rights Reserve.