๏ปฟ หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝรก For You ๏ฟฝ๏ฟฝ็บบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝวกับ๏ฟฝ๏ฟฝาค๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝวกับ EX-MBA-KU ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิต๏ฟฝ๏ฟฝาด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ็บบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
                                                                                             
  เกี่ยวกับสมาคม
ประวัติสมาคม
ข้อบังคับสมาคม
ผู้บริหารสมาคม (ชุดปัจจุบัน)
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ผู้บริหารชุดที่ 7
ผู้บริหารชุดที่ 6
ผู้บริหารชุดที่ 5
ผู้บริหารชุดที่ 4
ผู้บริหารชุดที่ 3
ผู้บริหารชุดที่ 2
ผู้บริหารชุดที่ 1 (ชุดก่อตั้ง)
  Search by
 
  Link ที่น่าสนใจอื่น ๆ
  Ex-MBA Web Site
Ex-MBA KU
Ex-MBA 6
Ex-MBA 13
Ex-MBA 14
Ex-MBA 15
Ex-MBA 16
Ex-MBA 17
  University
KU
CU
MU
TU
  Library
KU Library
CU Library
MU Library
TU Library
  Search Engine
Google Scholar
Vivisimo
Google
AltaVista
Yahoo
Live Search
  TV
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
ช่อง 11
ITV
UBC
  หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
บ้านเมือง
ผู้จัดการ
คมชัดลึก
มติชน
The Nation
CNN
 
เกี่ยวกับสมาคม >> ผู้บริหารสมาคม    
คุณชาญ ธาระวาส
นายกสมาคม
รุ่นที่ 5
คุณอำนวย นาครัชตะอมร
อุปนายก
รุ่นที่ 5
คุณสมชัย ศรีวุฒิชาญ
อุปนายก
รุ่นที่ 8
คุณวรชัย เลิศไพรวัน
อุปนายก
รุ่นที่ 9
คุณบุญเลิศ มหาวิเศษศิลป์
อุปนายก
รุ่นที่ 15
คุณชูเกียรติ ดุลยโกเมศ
เลขาธิการ
รุ่นที่ 14
คุณนรินทร์ คลอวุฒิเสถียร
ผู้ช่วยเลขาธิการ
รุ่นที่ 14
คุณสมศักดิ์ เธียรศรียุกต์
เหรัญญิก
รุ่นที่ 5
คุณซนวา เด่นเมฆา
ผู้ช่วยเหรัญญิก
รุ่นที่ 5
คุณอนงค์ศรี ชวนใช้
นายทะเบียน
รุ่นที่ 10
คุณอมฤทธิ์ วีรชัยภักดี
ปฎิคม
รุ่นที่ 5
คุณชัยวัฒน์ ศีตะจิตต์
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
รุ่นที่ 2
คุณสุเทษณ์ จันทรุกขา
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
รุ่นที่ 4
คุณสุรพล คงบุญ
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
รุ่นที่ 5
คุณฤทธิณรงค์ กุลประสูตร
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
รุ่นที่ 6
ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี
กรรมการฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์
รุ่นที่ 6
คุณวิชชา จินะณรงค์
กรรมการฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์
รุ่นที่ 15
คุณธนู อินทรธนู
กรรมการฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์
รุ่นที่ 18
คุณโพทัย วิเชียรรัตน์
กรรมการฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์
รุ่นที่ 19
ดร.จตุพร สังขวรรณ
กรรมการฝ่ายวิชาการ
รุ่นที่ 1
คุณบริพัฒน์ กุลชาติชัย
กรรมการฝ่ายวิชาการ
รุ่นที่ 8
ดร.เกียรติชัย วีระญาณนนท์
กรรมการฝ่ายวิชาการ
รุ่นที่ 12
คุณเสนีย์ อนุสรศักดิ์
กรรมการฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์
รุ่นที่ 5
คุณปาริฉัจก หุ่นดี
กรรมการฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์
รุ่นที่ 11
คุณมนฤดี เกตุพันธุ์
กรรมการฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์
รุ่นที่ 16
คุณอดิศักดิ์ ปิยะสุวรรณ
กรรมการฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์
รุ่นที่ 19
คุณเชิงชาย พงษ์พานิช
กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
รุ่นที่ 5
คุณสมเกียรติ นนทิสกุล
กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
รุ่นที่ 7
คุณศุภกิจ ศิลปรังสรรค์
กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
รุ่นที่ 16
คุณพรชัย พันธ์พิพัฒไพบูลย์
กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
รุ่นที่ 17
คุณชัยภัฏ จันทร์วิไล
กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
รุ่นที่ 18
คุณสุทิน เผด็จภัย
กรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนาสมาคม
รุ่นที่ 5
คุณกฤษณ์ สุจเร
กรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนาสมาคม
รุ่นที่ 7
คุณอัญชลิน พรรณนิภา
กรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนาสมาคม
รุ่นที่ 7
คุณจิรวรรณ เฮงสวัสดิ์
กรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนาสมาคม
รุ่นที่ 17
คุณวนิดา โปราณานนท์
กรรมการฝ่ายส่งเสริมและบริการสมาชิก
รุ่นที่ 2
คุณพิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์
กรรมการฝ่ายส่งเสริมและบริการสมาชิก
รุ่นที่ 3
คุณโชติ สนธิวัฒนานนท์
กรรมการฝ่ายสาธารณกุศลและสังคม
รุ่นที่ 9
Copyright © Ex-MBA-K.U. 2005. All Rights Reserve.